تدوین سناریوی چالش‌های امنیتی انتخابات ریاست جمهوری سال 96

نویسندگان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: تأمین امنیت در ابعاد متنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گرو توجه به تمامی جوانب خطرات در عرصه‌های داخلی و خارجی است. یکی از تهدیدهای داخلی کشور که ابعاد سیاسی و امنیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چالش‌های انتخاباتی است. هرچند بسیاری از تلاش‌های مطالعاتی داخلی متمرکز بر تجزیه‌وتحلیل آثار کوتاه‌مدت آن بوده، لیکن به پیامدهای بلندمدت آن و ارتباطش با امنیت سیاسی و عمومی کمتر توجه شده است. پژوهش حاضر، ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت موضوع چالش‌های امنیتی انتخابات ریاست جمهوری، با هدف تدوین سناریوی چالش‌های امنیتی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 انجام شده است.
روش: روش تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش پنل و مصاحبه ساختارمند، نظرات استادان و صاحب‌نظران را اخذ کرده و همچنین با استفاده از فن سناریونویسی، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حیطه موضوع، بازیگران اصلی و عوامل تأثیرگذار مرتبط با چالش‌های امنیتی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شناسایی و با اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار ازلحاظ اهمیت و عدم قطعیت، عوامل کلیدی تعیین و درنهایت، سناریوهای محتمل در قلمرو زمانی یک‌ساله تدوین و پیشنهاد گردید.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: از میان عوامل پیشران، تنها عامل ورود یا حضور افراد یا کاندیداهای چالش‌زا درصحنه رقابت انتخاباتی از اهمیت و عدم قطعیت بالایی برخوردار بود و به‌عنوان عدم قطعیت کلیدی شناسایی شد. درنهایت، سناریوهای محتمل در راستای چالش‌های امنیتی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 تدوین و پیشنهادهای مربوط به هر سناریو ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی