بررسی عوامل امنیتی مؤثر بر تیراندازی‌های غیرقانونی در شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بدون شک، تیراندازی‌های غیرقانونی مردم یکی از مسائل بسیار خطرناکی است که امنیت عینی و ذهنی یک منطقه را به مخاطره می‌اندازد و ضمن بروز پیامدهای انتظامی و امنیتی موجب نگرانی مردم و مسئولین و کاهش احساس امنیت عمومی می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل انتظامی- امنیتی مؤثر بر تیراندازی‌های غیرقانونی در شهرستان ایلام بوده است.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی، می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان انتظامی، امنیتی و اجتماعی استان و شهرستان ایلام بوده است که تعداد آن‌ها حدوداً 90 نفر برآورد گردیده و با استفاده از شیوه کل شماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی ظاهری و محتوایی آن با نظرخواهی از استاد راهنما، مشاور و کارشناسان مربوطه تأیید شده است و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (786/0) مورد تائید قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج آزمون همبستگی حاکی از رابطه معنادار و مثبت عوامل امنیتی در بروز تیراندازی‌های غیرقانونی در شهر ایلام بوده است. تحلیل رگرسیون نشان داد که وجود اراذل‌واوباش در سطح 1 درصد، ضعف اشراف اطلاعاتی ناجا در سطح 1 درصد و قاچاق سلاح در سطح 1 درصد و دسترسی به سلاح و مهمات در سطح 5 درصد بر وقوع تیراندازی‌های غیرقانونی در سطح شهرستان ایلام تأثیر مثبت و معنادار داشته است و این متغیرها توانسته‌اند 3/65 درصد از وقوع تیراندازی‌های غیرقانونی در سطح این شهرستان را تبیین نمایند که درصد قابل‌توجهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of Influential Security Factors on Illegal Shootings at Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Saeed Attarzadeh
  • Milad Fattaheyan
چکیده [English]

Background and Aim: Undoubtedly, illegal shootings are one of the most dangerous issues that endanger the objective and subjective security in a region and while causing disciplinary and security consequences, cause concern among the people and officials and reduce the sense of public security. Therefore, the purpose of this study was to investigate the police-security factors affecting illegal shootings at Ilam city.
Method: The current applied research follows a descriptive-correlational method in terms of data collection. The statistical population of this study was 90 law enforcement, security and social experts working at Ilam province jurisdiction who sampled through total population sampling. Data was gathered through a research-made questionnaire; its face and content validity was confirmed by the supervisor, advisor, and relevant experts. The reliability also was confirmed through Cronbach's alpha (0.786).
Results: The results of the correlation test showed a significant and positive relationship between security factors and the occurrence of illegal shootings in Ilam. Regression analysis showed that the presence of thugs (level of 1%), the weakness of the police intelligence governance (level of 1%), arms smuggling (level of 1%), and access to weapons and ammunition (level of 5%) had a positive and significant effect on illegal shootings in Ilam. These variables have been able to explain 65.3% of the occurrence of illegal shootings in the city, which is a significant percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegal shooting
  • smuggling
  • Weapons and Ammunition
  • intelligence governance

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی