تبیین شیوه‌های توانمندسازی کارکنان گذرنامه در کشف و شناسایی اسناد مسافرتی جعلی (مورد مطالعه: گذرنامه فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توانمندسازی، یکی از راهبردهای عمده سازمان‌های امروزی است. این پژوهش به‌منظور تبیین شیوه‌های توانمندسازی کارکنان گذرنامه در کشف و شناسایی اسناد مسافرتی جعلی مورد مطالعه در گذرنامه فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) انجام شده است و سعی نموده میزان تأثیر شیوه‌های توانمندسازی سه‌گانه آموزش، تجهیزات فنی و شرایط محیطی بر توانمندسازی کارکنان مورد بررسی قرار دهد.
پژوهش به روش توصیفی انجام شده و از نظر هدف و ماهیت کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی می‌باشد که اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از تعداد 125 نفر از افسران و کارشناسان و کاربران کنترل امور مرزی فرودگاه حضرت امام (ره) و کارشناسان پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا که با سیستم کنترل مرز ارتباط دارند به دست آمده است. همچنین با بهره‌گیری از نرم‌افزار 20 SPSS و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آزمون‌های T و فریدمن، اطلاعات جمع‌آوری شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که شیوه‌های توانمندسازی سه‌گانه ارتباط مستقیم و صعودی معناداری با توانمندی کارکنان گذرنامه دارند و از این میان این شیوه‌ها، آموزش با معدل 9/51 دارای بالاترین اولویت و پس از آن مؤلفه‌ای تجهیزات فنی با معدل 8/51 و شرایط محیطی با معدل 5/18 قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Methods of Empowering Passport Staff in Detecting and Identifying Fake Travel Documents (A Case study of Passport Office at Imam Khomeini International Airport)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Nazari
  • Mojtaba Mobasher Kashani
چکیده [English]

Empowerment is one of the major strategies of today's organizations. This study was conducted at the passport office of Imam Khomeini International Airport to explain the methods of empowerment of passport staff in detecting and identifying fake travel documents and tried to determine the effect of three methods of empowerment including training, technical equipment, and environmental conditions on staff empowerment.
This applied and descriptive research is a survey collecting the necessary data through distributing a questionnaire among 125 officers, experts, users of border control department, and passport police at Imam Khomeini Airport. Data was analyzed using SPSS 20 software and descriptive and inferential statistics including T and Friedman tests.
The results showed that the three empowerment methods have a direct significant and ascending relationship with the empowerment of passport staff including training (x=51.9), technical equipment (x= 51.8), and environmental conditions (x=18.5) method, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Passport
  • Detection
  • Identification
  • document
  • Forgery

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی